Podmienky

Všeobecné obchodné a storno podmienky


1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi ubytovacím zariadením Rezort Apartmány Hrabovo a klientom spoločnosti P+D s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.
Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené ubytovacím zariadením.

2. Platobné podmienky

Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie 50% zálohy, prípadne plnej ceny pobytu v stanovenom termíne ( do 7 dní od potvrdenia rezervácie). Doplatok musí byť uhradený najneskôr v deň príchodu na pobyt. Ak zákazník neuhradí zálohu resp. celú platbu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu automaticky ruší. Po uhradení 50% zálohy z ceny pobytu bude zákazníkovi apartmán zarezervovaný a zaslané potvrdenie o termíne a celkovej cene za pobyt v tlačenej alebo elektronickej podobe.Nástup na pobyt je najneskôr do 19:00 hod. Ak hosť nenastúpi do tohto času, alebo neoznámi svoj neskorší príchod na recepcii, vyhradzujeme si právo ponúknuť ubytovaciu jednotku iným hosťom. Ubytovacie zariadenie je nutné v deň odchodu uvoľniť do 10:00 hod. Zákazník je pri nástupe na pobyt riadne oboznámený so stavom a zariadením apartmánu. Pri zistení akýchkoľvek závad v apartmáne, žiadame zákazníkov, toto okamžite ohlásiť na recepcii .

Pri nástupe na pobyt sa na recepcii ubytovacieho zariadenia platí kaucia vo výške 50 EUR za apartmán. Táto kaucia sa po ukončení pobytu autoamticky vrátí zákazníkoví ale len v prípade že sa nezistia žiadne závady na zariadení apartmánu ,alebo obytného domu. Ostané náležitosti rieši ubytovací poriadok.

Platbu je možné previesť:

  • poštovou poukážkou
  • bankovým prevodom na určený účet

3. Storno podmienky

Pri zrušení pobytu v lehote viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt sa neúčtuje žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha Vám bude vrátená v plnej výške. Zrušenie pobytu akceptujeme len v písomnej podobe a následnom potvrdení zo strany recepcie.

Pri zrušení pobytu v lehote menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt účtujeme nasledovné storno poplatky:

  • 30 – 20 dní pred nástupom: 25% ceny pobytu
  • 20 – 8 dní pred nástupom: hodnota uhradenej zálohy
  • 7 – 0 dní a počas pobytu: 100% ceny pobytu

Zrušenie pobytu aj s uvedením dôvodu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: vášho mena, kontaktných údajov a termínu pobytu – s vlastnoručným podpisom. Je potrebné ho zaslať doporučene alebo priniesť osobne. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za také doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená, a je to tak s klientom vopred dohodnuté.

Ochrana osobných údajov GDPR.

  1. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje ubytovaciemu zariadeniu v súvislosti s poskytovaním služieb ubytovania je spoločnosť P+D s.r.o.  so sídlom Malé Tatry 12, 034 01 Ružomberok, IČO: 36411442, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka č. 14195/L .Osobné údaje spracúva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. (nariadenie GDPR). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme s názvom OBERON – hotelový rezervačný systém pre potreby rezervácie ubytovania, služieb, vyhotovenia Zmluvy, použitia Služieb a ich zúčtovania.
  2. Osobné údaje budú poskytované, alebo sprístupňované iba v súlade so Nariadením  GDPR prijímateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom (ktorí pre ubytovacie zariadenie zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov pre poskytovanie Služieb.